راهنمای تصویری ورود به سامانه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

راهنمای تصویری ورود به سامانه آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

نکات ضروری آزمون جامع توجیهی بدو خمت

نکات ضروری آزمون جامع توجیهی بدو خمت

نوبت دوم آزمون جامع توجیهی بدو خدمت، سال 1401

نوبت دوم آزمون جامع توجیهی بدو خدمت، سال 1401

برگزاری دومین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

برگزاری دومین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

میز خدمت

فرم ها

رابطین آموزش

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند ها

پرسش های متداول