برگزاری دومین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

برگزاری دومین آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

راهنمای ثبت نام و نحوه شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

راهنمای ثبت نام و نحوه شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

شرکت در آزمون بسته اختصاصی (فصل هفتم) دوره توجیهی بدو خدمت

شرکت در آزمون بسته اختصاصی (فصل هفتم) دوره توجیهی بدو خدمت

برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

میز خدمت

سامانه ها

فرم ها

رابطین آموزش

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند ها

پرسش های متداول