تلفن تماس:

.

مسئول آموزش و توانمندسازی: 31071419-025

.

کارشناس آموزش و توانمندسازی: 31071358- 025