تلفن تماس:

.

مسئول آموزش و توانمندسازی: خانم بشری 31071419-025

.

کارشناس آموزش و توانمندسازی: آقای علیزاده 31071358- 025