اهداف کلان آموزش:

 • ارتقاء سطح کیفی سرمایه انسانی دانشگاه از طریق افزایش سطح توانایی دانش و مهارت منابع انسانی
 • افزایش اثربخشی و کارائی در ارائه خدمات از طریق توسعه بینش، دانش و مهارت های متصدیان مشاغل
 • افزایش سطح باور و اعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزشهای اسلامی و توسعه آگاهی های عمومی آنان در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی
 • روزآمدسازی و ارتقاء سطح دانش، مهارت و نگرش منابع انسانی
 • توانمندسازی مدیران جهت ایفای موثرنقش ها و وظایف مدیریتی
 • آماده سازی کارمندان دانشگاه از بعد دانش، مهارت وشایستگی های شغلی برای ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر
 • آماده سازی کارمندان دانشگاه جهت انتصاب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقشهای جدید

راهبرد های آموزش منابع انسانی:

 • ایجاد نگرش راهبردی و همسوسازی برنامه های توانمندسازی و توسعه منابع انسانی با اهداف راهبردی دانشگاه
 • ایجاد یکپارچگی و تعامل بین عناصر فرآیند آموزش به عنوان رویکرد فرایندی تعاملی
 • ایجاد تناسب بین برنامه ها، فرصت های آموزشی و یادگیری با نیازهای آموزشی شغلی و سازمانی و اجتناب از آموزشهای غیرضروری
 • ایجاد انگیزه برای خودسازی و رشد معنوی، مهارتی، دانشی و مادی کارمندان
 • ارتقاء سطح باور و اعتقاد مدیران به توانمندسازی و ارتقاء سرمایه انسانی از طریق آموزش
 • افزایش اثربخشی برنامه ها ، دوره ها و فرصت های آموزشی و یادگیری در سطوح مختلف
 • استفاده از منابع و ظرفیتهای درون و برون سازمانی در تعیین و تأمین خدمات آموزشی
 • کاربرد استانداردهای ملی و بین المللی در مدیریت و راهبری فرایند آموزش
 • استفاده از رویکردها، مدل ها، روش ها و فناوری نوین مدیریت برای اجراء و ارزشیابی آموزش
 • تمرکز بر رویکرد آموزش های کوتاه مدت و کاربردی و بازنگری آن
 • نظارت و ارزشیابی مستمر فرآیند آموزش کارمندان
 • ارتقاء بهره وری آموزش و افزایش بازگشت سرمایه