فرایند آموزش

در حالت کلی فرایند آموزش به شرح ذیل می باشد.

الف: خط مشی گذاری آموزشی

 ب: طراحی و برنامه‌ریزی آموزشی

مرحله طراحی وبرنامه ریزی آموزشی منابع انسانی شامل دو فعالیت اصلی زیراست:

1-     نیازسنجی و طراحی آموزش‌ها

 براساس اهداف و راهبردهای آموزش کمیته راهبری، نیازهای آموزشی سازمانی، شغلی و فردی کارمندان شناسایی و برای مرتفع نمودن آنها دوره‌ها و پودمان‌های آموزشی مناسب با استفاده از الگوهای نوین طراحی می گردد.

2-     تدوین برنامه های آموزش

دومین مرحله برنامه ریزی آموزشی، طراحی وتدوین برنامه های آموزشی است. برنامه آموزش  در سه بازه زمانی راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت طراحی می گردد.  موزطشی باید اهداف راهبردهای    برنامه‌های آموزش دانشگاه پس از تصویب کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه جهت اجرا به واحد آموزش ابلاغ می‌شود.

ج: اجرای آموزش ها

د. نظارت و ارزشیابی آموزشی