واحد آموزش و توانمندسازی کارکنان و مدیران تحت نظر مدیریت توسعه سازمان و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه علوم پزشکی قم فعالیت دارد. این واحد با اجرای فرآیند اصلی آموزش شامل خط مشی گذاری و برنامه ریزی، نیازسنجی، اجرا، ارزیابی و سنجش اثربخشی، رسالت آموزش مدیران و کارکنان دانشگاه را در سطوح بدو استخدام و ضمن خدمت در زمینه آشنایی آنان با وظایف و مسئولیت های محوله و ارتقای دانش و مهارت را بر عهده دارد.

.