وظایف کمیته آموزش وتوانمندسازی دانشگاه:

1-     اجرای سیاستها و مصوبات کمیته راهبری

2-     بررسی، تعیین وتصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

3-     بررسی وتایید نهایی نیازهای آموزشی دانشگاه براساس تحلیل سازمان، شغل وفرد و صدور مجوز

4-     بررسی وتصویب برنامه های آموزش دانشگاه اعم ازبرنامه راهبردی، میان مدت و کوتاه مدت

5-     بررسی و تعیین حداقل یک درصد از کل اعتبارات دانشگاه جهت پیشبرد برنامه های آموزش و توانمندسازی

6-     بررسی وپیگیری هزینه کرد اعتبارات آموزش پیش بینی شده در بودجه سنواتی دانشگاه برای آموزش و توانمندسازی براساس برنامه‌های مصوب.

7-     بررسی وتایید دستورالعمل ها ورویه های آموزشی مورد نیازدانشگاه

8-   بررسی و تایید محتوا و مواد آموزشی مورد نیاز دوره‌های آموزشی به صورت چاپی و الکترونیکی بر اساس سرفصل‌های آموزشی مصوب

9-     بررسی و انتخاب مؤسسات مجری و یا مشاور(ذیصلاح) در حوزه فرایند آموزش

10-   تعیین سیاست های برخورداری از سازوکارهای انگیزشی در چارچوب قوانین و مقررات

11-  بررسی، تأیید و صدور گواهینامه های نوع دوم (به استثناء گواهینامه تخصصی پژوهشی سطح 2)

12-  همکاری با نماینده کمیته راهبری جهت نظارت بر فرآیند صدور گواهینامه‌های نوع دوم

13-  تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه‌های لازم برای عوامل اجرایی آموزش

14-   پاسخگویی و ارائه صورت جلسات و گزارش‌های کمیته آموزش به صورت ادواری به کمیته راهبری آموزش و هیات رئیسه دانشگاه

15-  تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد آموزش و نظارت بر حسن اجرای آموزش توسط واحدهای زیر مجموعه دانشگاه

16-  بررسی و پیگیری مسائل و مشکلات آموزشی و ارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی

17-  اعطای بورسهای آموزشی بر اساس دستورالعمل ابلاغی از کمیته راهبری

18-  بررسی و تایید حق الزحمه اساتید در موارد خاص( خارج از ضوابط تعیین شده)

19- انجام سایر وظایفی که براساس نظام آموزش منابع انسانی مشخص می‌شود و یا موارد پیشنهادی از سوی دانشگاه در حوزه آموزش و توانمندسازی منابع انسانی

 

اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 آقای دکتر بابک فرزین نیا سرپرست معاونت توسعه مدیریت و منابع رئیس کمیته
2 خانم فائزه حیدری
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری عضو کمیته
3 آقای علیرضا خاکیان مدیر منابع انسانی عضو کمیته
4 خانم مریم بشری مسئول آموزش و توانمندسازی
دبیر کمیته
5 آقای دکتر حمیدرضا باقری دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی
عضو کمیته
6 آقای کاظم علیزاده
کارشناس آموزش کارکنان
عضو کمیته
7 آقای هادی حمیدی پارسا
مدیر بودجه عضو مدعو کمیته
8 خانم فرح نیک بین- خانم لیلا خلیفه قلی رابط آموزش معاونت بهداشتی
عضو مدعو کمیته
9 خانم منظرسادات شهیدی رابط آموزش معاونت درمان عضو مدعو کمیته
10 خانم زهرا ابوالقاسمی
رابط آموزش معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو مدعو کمیته
11 آقای علی عزتی فر
رابط آموزش معاونت غذا و دارو عضو مدعو کمیته
12 خانم خدیجه علیپور
رابط آموزش معاونت تحقیقات و فناوری عضو مدعو کمیته
13 خانم آمنه سادات سیدفرج اله
رابط آموزش معاونت آموزشی عضو مدعو کمیته