اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت سال 1400

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت سال 1400

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون توجیهی بدو خدمت شهریورماه 1399

برگزاری دوره دوم توجیهی بدو خدمت در سال 1399

برگزاری دوره دوم توجیهی بدو خدمت در سال 1399

میز خدمت

سامانه ها

فرم ها

رابطین آموزش

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند ها

پرسش های متداول