• 1400/03/01 - 13:58
 • 1815
 • زمان مطالعه : کمتر از یک دقیقه

تقویم آزمون دوره های غیرحضوری- بروزرسانی 1400/03/01

تغییرات بروزرسانی:

 • - افزودن آزمون های معاونت بهداشتی (ردیف های 6، 7، 12، 14 ، 17، 20 و 23 تقویم آزمون ها)
 • - افزودن آزمون های گروه آزمایشگاه (ردیف های 8 و 21 تقویم آزمون ها)
  • - افزودن آزمون های ویژه مدیران (ردیف های 9 و 16تقویم آزمون ها)
   • - افزودن آزمون های گروه امور بیمارستان ها(ردیف های 10و 19 تقویم آزمون ها)
    • - افزودن آزمون گروه اداری و مالی (ردیف 11 تقویم آزمون ها)
    • - افزودن آزمون های گروه پرستاری و مامایی(ردیف های13، 18،15 و 25 تقویم آزمون ها)
     • - افزودن آزمون گروه مددکاری (ردیف 22 تقویم آزمون ها)
      • - افزودن آزمون عمومی (ردیف 24تقویم آزمون ها)
 • گروه خبری : اخبار واحد آموزش ضمن خدمت
 • کد خبر : 42129
کلمات کلیدی

تصاویر

فایل ها