تقویم آموزشی
آمار بازدید کنندگان
بازديدکنندگان اين صفحه: 4846
بازديدکنندگان امروز: 277
کل بازديدکنندگان: 1900995
بازديدکنندگان آنلاين: 1
زمان بارگزاري صفحه: 0.5000 ثانيه
اهداف

 

اهداف کلان آموزش

 

 •       ارتقاء سطح كيفي سرمايه انساني دانشگاه ازطريق افزايش سطح توانايي دانش ومهارت منابع انسانی
 •      افزايش اثربخشي وكارائي درارائه خدمات ازطريق توسعه بينش، دانش ومهارت هاي متصديان مشاغل
 •      افزايش سطح باور واعتقادات منابع انسانی نسبت به ارزشهاي اسلامي و توسعه آگاهي هاي عمومي آنان در ابعاد مختلف فرهنگي و اجتماعي
 •      روزآمدسازي وارتقاء سطح دانش، مهارت ونگرش منابع انسانی
 •      توانمندسازي مديران جهت ايفاي موثرنقش ها و وظايف مديريتي
 •      آماده سازي کارمندان دانشگاه ازبعد دانش، مهارت وشايستگي هاي شغلي براي ارتقاء به رتبه شغلی بالاتر
 •      آماده سازي کارمندان دانشگاه جهت انتصاب به رده های شغلی بالاتر و یا پذیرش نقشهای جدید


راهبرد هاي آموزش منابع انسانی

 1. ايجاد نگرش راهبردي و همسوسازي برنامه هاي توانمندسازي و توسعه منابع انساني با اهداف راهبردي دانشگاه
 2. ايجاد يكپارچگي و تعامل بين عناصر فرآيند آموزش به عنوان رويكرد فرايندي تعاملي
 3. ايجاد تناسب بين برنامه ها، فرصت هاي آموزشي و يادگيري با نيازهاي آموزشي شغلي و سازماني و اجتناب از آموزشهاي غيرضروری
 4. ايجاد انگيزه برای خودسازي و رشد معنوي، مهارتي ، دانشي و مادي کارمندان
 5. ارتقاء سطح باور و اعتقاد مديران به توانمندسازي و ارتقاء سرمايه انساني از طريق آموزش
 6. افزايش اثربخشي برنامه ها ، دوره ها و فرصت هاي آموزشي وي ادگيري درسطوح مختلف
 7. استفاده از منابع و ظرفيتهاي درون و برون سازماني در تعيين و تأمين خدمات آموزشي
 8. كاربرد استانداردهاي ملي و بين المللي در مديريت و راهبري فرايند آموزش
 9. استفاده از رويكردها، مدل ها، روش ها و فنآوري نوين مديريت براي اجراء و ارزشيابي آموزش
 10. تمركز بر رويكرد آموزش هاي كوتاه مدت و كاربردي و بازنگري آن
 11. نظارت و ارزشیابی مستمر فرآیند آموزش کارمندان
 12. ارتقاء بهره وری آموزش و افزایش بازگشت سرمایه