تقویم آزمون

تقویم آزمون های الکترونیکی

عنوان دوره گروه هدف نوع دوره مدت ساعت دوره تاریخ برگزاری آزمون ....................
مراقبت از بیماریهای در حال حذف و ریشه کنی تکنسین مبارزه با بیماریها، کاردان پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس پیشگیری و مبارزه با بیماریها، کارشناس حشره شناسی و مبارزه با ناقلین، کارشناس بهداشت مدارس، مربی خدمات بهداشتی، پزشک شغلی 15

1393/4/24

فعالسازی از ساعت 9:00 الی 12:30 

مشاهده نتایج آزمون
اصول و روش های بایگانی مسئول خدمات اداری، متصدی امور دفتری، مسئول دفتر، منشی، مترجم و بازرس شغلی 10

1393/4/24

فعالسازی از ساعت 12:30 الی 17:00

مشاهده نتایج آزمون
اندازه گیری سطح هوشیاری در بیماران بخش مراقبت های ویژه بهیار، پرستار، هوشبری و اتاق عمل شغلی 4

1393/4/25

فعالسازی از ساعت 7:30 الی 7:30 روز بعد

مشاهده نتایج آزمون
تکنیک های تسکین و آرام سازی درد بهیار، پرستار، هوشبری، اتاق عمل، فوریت های پزشکی، بهداشتکار دهان و دندان و کاردان دندانسازی شغلی 6

1393/5/4

فعالسازی از ساعت 9:00 صبح الی ساعت 9:00 پنجم تیر

مشاهده نتایج آزمون
برنامه تحول نظام سلامت کلیه کارکنان عمومی 15

1393/5/19 و

1393/5/20

فعالسازی از ساعت 7:30 روز نوزدهم الی 7:30 روز بیست و یکم

مشاهده نتایج آزمون

حداقل نمره قبولی: 50

پزشکی از راه دور کارشناس مدارک پزشکی، کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، مسئول پذیرش و مدارک پزشکی و متصدی پذیرش و آمار و مدارک پزشکی شغلی 12

1393/5/25

فعالسازی از ساعت 12:00 الی 18:00

مشاهده نتایج آزمون

رژیم درمانی در بیماری های کلیه (مرحله پیش از دیالیز) کارشناس تغذیه و رژیم درمانی، کارشناس برنامه و خدمات غذائی و کارشناس تغذیه شغلی 30

1393/5/28

فعالسازی از ساعت 11:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

پیشگیری و پیگیری زخم فشاری

بهیار، پرستار، هوشبری، اتاق عمل، مسئول امور فوریت های پزشکی، کاردان دندانسازی و بهداشتکار دهان و دندان 

شغلی 6

1393/5/29

و 1393/5/30

فعالسازی از ساعت 7:30 روز بیست و نهم الی7:30 روز سی و یکم

مشاهده نتایج آزمون

برنامه تحول نظام سلامت (تکرار) کلیه کارکنان عمومی  15 

1393/6/16

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 12:00 

مشاهده نتایج آزمون

رژیم درمانی در بیماری های کلیه (مرحله همودیالیز) کارشناس تغذیه و رژیم درمانی، کارشناس برنامه و خدمات غذائی و کارشناس تغذیه شغلی 20

1393/6/25

فعالسازی از ساعت 12:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

مراقبت توام با مهربانی و همدردی با بیمار در حال احتضار بهیار، پرستار، هوشبری، اتاق عمل و ماما شغلی 6

1393/8/15

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 20:00

1393/8/20

فعالسازی از ساعت 14:00 الی 24:00

مشاهده نتایج آزمون

قوانین بازنشستگی خدمات کشوری و تامین اجتماعی (سطح 1) کارگزین، کارشناس امور اداری، مسئول خدمات اداری، متصدی امور دفتری، مسئول دفتر، منشی، مترجم، کارشناس روابط عمومی و بازرس شغلی 16

1393/8/17

فعالسازی از ساعت 14:00 الی 18:00

1393/8/28

فعالسازی از ساعت 13:30 الی 18:00

مشاهده نتایج آزمون

انواع فرآورده های خونی بهیار، پرستار، ماما (درمان)، هوشبری،  اتاق عمل، فوریت های پزشکی، بهداشتکار دهان و دندان،کاردان دندانسازی و آزمایشگاه شغلی 4

1393/8/24

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 22:00

حداقل نمره قبولی: 57

مشاهده نتایج آزمون

پدیکولوزیس در مدارس ماما، مربی خدمات بهداشتی، بهداشت خانواده، بهورز،کارشناس بهداشت مدارس ، مبارزه با بیماریها و بهیاران شاغل در معاونت بهداشتی شغلی 6

1393/8/26

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

احتیاطات استاندارد در پیشگیری از ایدز کلیه کارکنان رسته بهداشتی و درمانی شغلی 6

1393/9/16

1393/9/17

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 22:00

مشاهده نتایج آزمون


حداقل نمره قبولی: 50

ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد مدیران پایه و میانی بهبود مدیریت 16

1393/10/14

فعالسازی از ساعت 13 الی 16

شروع آزمون
راهنمای طبابت بالینی (خونریزی های پس از زایمان)

بهیار، پرستار، هوشبری، اتاق عمل و ماما

(ویژه مراکز حضرت زهرا(س) و ایزدی) و حضرت فاطمه معصومه(س)

شغلی 6

1393/10/15

فعالسازی از ساعت 8 الی 18

شروع آزمون
آشنایی با دستورالعمل ارزیابی عملکرد مدیران و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کلیه کارکنان عمومی 10

1393/10/23

فعالسازی از ساعت 8 الی 22

1393/11/01

فعالسازی از ساعت 8 الی 22


مشاهده نتایج آزمون


حداقل نمره قبولی: 50

مقابله با بیماری ایبولا کمک بهیار، بهیار، پرستار،ماما(درمان)،هوشبری،اتاق عمل،بهداشتکار دهان و دندان،کاردان دندانسازی،رادیولوژی،آزمایشگاه، مسئول امور فوریت های پزشکی شغلی 15

1393/10/24

فعالسازی از ساعت 8 الی 22

1393/10/29

فعالسازی از ساعت 8 الی 22

مشاهده نتایج آزمون

حداقل نمره قبولی: 50

نقش تغذیه در پیشگیری از بیماری های غیر واگیر بهیار،ماما(بهداشت)،مربی خدمات بهداشتی،بهداشت خانواده،مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت مدارس شغلی 6

1393/10/28

فعالسازی از ساعت 11 الی 16مشاهده نتایج آزمون
اصول تشخیص نویسی در پرونده های بیمارستانی کارشناس مدارک پزشکی، کارشناس پذیرش و مدارک پزشکی، مسئول پذیرش و مدارک پزشکی و متصدی پذیرش و آمار و مدارک پزشکی شغلی 10 1393/10/30 فعالسازی از ساعت 12 الی 16 مشاهده نتایج آزمون
آشنایی با لوازم مصرفی پزشکی کاردان و کارشناس تجهیزات پزشکی شغلی 6

1393/11/02

فعالسازی از ساعت 10 الی 13

مشاهده نتایج آزمون
Network+ رسته فناوری اطلاعات شغلی 16

1393/11/04

فعالسازی از ساعت 12:30 الی 14

1393/11/30

فعالسازی از ساعت 10:00 الی 12:00


مشاهده نتایج آزمون
حسابداری مدیریت حسابدار و مسئول خدمات مالی شغلی 15

1393/11/06

فعالسازی از ساعت 11:00 الی 15:00

1393/11/27 فعالسازی از ساعت 11:00 الی 14:00

مشاهده نتایج آزمون

نظارت همگانی و سرمایه اجتماعی- نظارت و کنترل مدیران پایه و میانی بهبود مدیریت 18

1393/11/08

فعالسازی از ساعت 13:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

مدیریت اسناد در نظام سلامت 1 کارگزین، کارشناس امور اداری، مسئول خدمات اداری، متصدی امور دفتری، مسئول دفتر، منشی، مترجم، کارشناس روابط عمومی ، بازرس، حسابدار، مسئول خدمات مالی، مامور حراست، کارشناس برنامه و بودجه، مسئول گزینش،ماشین نویس، کودکیار، کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس امور آموزشی، کارشناس فنی صنایع، کارشناس امور پژوهشی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس امور دانشجویان، کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس حقوقی، کارشناس آمار موضوعی و کتابدار شغلی 15

1393/11/11

فعالسازی از ساعت 9:00 الی 16:00

1393/11/21

فعالسازی از ساعت 9:00 الی 13:00

مشاهده نتایج آزمون


مدیریت اسناد در نظام سلامت 2 کارگزین، کارشناس امور اداری، مسئول خدمات اداری، متصدی امور دفتری، مسئول دفتر، منشی، مترجم، کارشناس روابط عمومی ، بازرس، حسابدار، مسئول خدمات مالی، مامور حراست، کارشناس برنامه و بودجه، مسئول گزینش،ماشین نویس، کودکیار، کارشناس خدمات آموزشی، کارشناس امور آموزشی، کارشناس فنی صنایع، کارشناس امور پژوهشی، کارشناس امور فرهنگی، کارشناس امور دانشجویان، کارشناس امور فوق برنامه، کارشناس حقوقی، کارشناس امور بیمارستان ها، کارشناس آمار موضوعی و کتابدار شغلی 15

1393/11/25

فعالسازی از ساعت 9:30 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

تزریق ایمن بهیار، ماما (بهداشت)، مربی خدمات بهداشتی،  بهداشت خانواده،  مبارزه با بیماریها و کارشناس بهداشت مدارس شغلی 12

1393/11/26

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

مدیریت اخلاقی در خدمات عمومی مدیران میانی و پایه بهبود مدیریت 10

1393/11/27

فعالسازی از ساعت 13:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون

مدیریت پیشگیری از جرم و آسیب های اجتماعی- اعتیاد کلیه کارکنان عمومی 4

1393/11/28

فعالسازی از ساعت 8:00 الی 22:00


مشاهده نتایج آزمون


حداقل نمره قبولی: 50

آزمون تکرار برنامه آموزشی مدیران (سلامت اداری، نظارت همگانی و مدیریت اخلاقی)

مدیران میانی و پایه

(که در آزمون های قبلی این دوره ها، شرکت ننموده اند)

بهبود مدیریت -

1393/11/29

فعالسازی از ساعت 13:00 الی 20:00

مشاهده نتایج آزمون
فناوری های نوین در سیستم الکتروشوک تکنسین، کاردان و مهندس تجهیزات پزشکی شغلی 16

1393/11/30

فعالسازی از ساعت 9:00 الی 13:00

مشاهده نتایج آزمون
شبکه های بیسیم کارکنان رسته فناوری اطلاعات شغلی 16

1393/11/30

فعالسازی از ساعت 10:30 الی 14:00

مشاهده نتایج آزمون
آشنایی با مجازی سازی کارکنان رسته فناوری اطلاعات شغلی 16

1393/12/04

فعالسازی از ساعت 12:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون
آشنایی با تجهیزات و ابزار جراحی تکنسین، کاردان و مهندس تجهیزات پزشکی شغلی 12

1393/12/18

فعالسازی از ساعت 9:00 الی 13:00

مشاهده نتایج آزمون
اصول کار و منابع خطا در آنالیزرهای هماتولوژی تکنسین؛ کاردان و کارشناس آزمایشگاه شغلی 20

1393/12/19


فعالسازی از ساعت 10:00 الی 16:00

مشاهده نتایج آزمون