اعضای کمیته آموزش و توانمندسازی دانشگاه

ردیف نام و نام خانوادگی سمت توضیحات
1 آقای دکتر رضا شیروانی معاون توسعه مدیریت و منابع رئیس کمیته
2 خانم فائزه حیدری
مدیر توسعه سازمان و تحول اداری عضو کمیته
3 آقای محمدرسول مهدوی مدیر منابع انسانی عضو کمیته
4 خانم مریم بشری مسئول آموزش و توانمندسازی
دبیر کمیته
5 آقای دکتر رضا کرملوفر رئیس آموزش مداوم جامعه پزشکی
عضو کمیته
6 آقای کاظم علیزاده
کارشناس آموزش کارکنان
عضو کمیته
7 آقای هادی حمیدی پارسا
مدیر بودجه عضو مدعو کمیته
8 خانم فرح نیک بین- خانم لیلا خلیفه قلی رابط آموزش معاونت بهداشتی
عضو مدعو کمیته
9 خانم منظرسادات شهیدی رابط آموزش معاونت درمان عضو مدعو کمیته
10 خانم زهرا ابوالقاسمی
رابط آموزش معاونت دانشجویی و فرهنگی عضو مدعو کمیته
11 آقای قادر اسدزاده
رابط آموزش معاونت غذا و دارو عضو مدعو کمیته
12 خانم خدیجه علیپور
رابط آموزش معاونت تحقیقات و فناوری عضو مدعو کمیته
13 خانم آمنه سادات سیدفرج اله
رابط آموزش معاونت آموزشی عضو مدعو کمیته