شرح وظایف:

1- برنامه ریزی لازم جهت انجام نیاز سنجی آموزشی هرسال با درنظر گرفتن نیازهای آموزشی موجود
 2- تهیه و تکمیل شناسنامه آموزشی کارکنان
 3- بررسی اهداف، نتایج و دستاوردهای آموزشی دوره پیشنهادی بر اساس نیاز سنجی آموزشی و سپس صدور مجوز اجرا و تخصیص کد به آن
 4- برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بهبود مدیریت،شغلی، عمومی
5- نظارت مستمر بر اجرا ،برگزاری دوره ها ،آزمون و ارزشیابی دوره ها در واحدهای تابعه
 6- بررسی و تائید گواهینامه آموزشی کارکنان به منظور استفاده از مزایای انگیزشی (ارزشیابی،گواهی نامه نوع دوم و...)
 7- صدور گواهینامه دوره های آموزشی
 8- ابلاغ و تشریح قوانین ومقررات آموزشی مصوب جهت همکاران
 
9- بررسی و انتخاب مدرس مناسب جهت دوره های آموزشی و تهیه بانک مدرسین

 10- نوآوری،خلاقیت و پیشنهاد فناوری های لازم جهت اجرای دوره های آموزشی
 11- نظارت بر حسن اجرای امور مربوطه درسطح واحدهای تابعه