راهنمای ثبت نام و نحوه شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

راهنمای ثبت نام و نحوه شرکت در دوره توجیهی بدو خدمت

شرکت در آزمون بسته اختصاصی (فصل هفتم) دوره توجیهی بدو خدمت

شرکت در آزمون بسته اختصاصی (فصل هفتم) دوره توجیهی بدو خدمت

برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

برگزاری آزمون جامع توجیهی بدو خدمت

لیست مشمولین سری اول آزمون جامع توجیهی بدو خدمت و نحوه ثبت نام

لیست مشمولین سری اول آزمون جامع توجیهی بدو خدمت و نحوه ثبت نام

میز خدمت

سامانه ها

فرم ها

رابطین آموزش

آئین نامه ها و دستورالعمل ها

فرایند ها

پرسش های متداول